انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت برگزاری دوره های مجازی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا و دانشگاه امیرکبیر