تفاهم برای همکاری های نزدیک آموزش های حضوری و آزاد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین