ردیف عنوان پیوند آدرس اینترنتی
1 دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا http://bzte.ac.ir
2 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شریف http://cw.sharif.ir
3 مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه امیرکبیر http://azad.aut.ac.ir
4 مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی اصفهان http://learn.iut.ac.ir
5 مرکزآموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران http://utec.ut.ac.ir