ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 آقای دکتر پویان طاهری 301 2833894301 puyan.taheri@gmail.com
2 سرکار خانم محمد زاده 631 2833894631 nbedu.bzte@gmail.com